ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΑ

Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2014

Ιστορία, μύθοι, θρύλοι και παραδόσεις γύρω από την Παναγία Σουμελά 1


1. Ιστορία, μύθοι, θρύλοι και παραδόσεις γύρω από την Παναγία Σουμελά: Η εύρεση της εικόνας

Εις Τραπεζούντα ανευρέθη εικών της Θεομήτορος.
Θερμοτάτη υποδοχή Έλληνος ιερωμένου υπό των Τούρκων.1

ΚΩΝ/ΠΟΛΙΣ, 9.- Διήλθεν εντεύθεν ο Έλλην μοναχός Ανδρέας Σουμελιώτης, όστις
συνεπεία ενεργειών παρά τω Ισμέτ πασά κατά τηνεπίσκεψιν αυτού εις Αθήνας, εφωδιάσθη με ειδικήν άδειαν ίνα μεταβή εις Τραπεζούντα και ενεργήση ανασκαφήν εις την περιοχήν της καταστραφείσης Μονής του Σουμελά προς ανεύρεσιν των θησαυρών, οίτινες ετάφησαν εκεί προτης εξόδου των ελληνικών πληθυσμών! Ο ως άνω μοναχός ανασκάψας ανεύρε το πολυτιμώτερον των κειμηλίων της Μονής, την εικόνα της Θεομήτορος ήτις είχε μεταφερθή εκ των αρχαίων Θηβών και είνε κατά την παράδοσιν, μία εκ των τριών εικόνων των ιστορηθεισών υπό του Αποστόλου Λουκά. Η εικών θα κατατεθή εις το εν Αθήναις Βυζαντινόν μουσείον.
Αι τουρκικαί Αρχαί και όλος ο τουρκικός πληθυσμός της Τραπεζούντος και των πέριξ έκαμαν εγκάρδιον υποδοχήν εις τον Έλληνα μοναχόν, τω παρέσχον πάσαν συνδρομήν, τον διαβεβαίωσαν δε ότι τώρα ότε επετράπησαν τα ταξίδια των ανταλλαξίμων θα ιδούν με χαράν τους παλαιούς γνωρίμους των εκ Πόντου επισκεπτομένους την Τραπεζούντα.

1.Νοέμβριος 1931
Εφημερίδα Μακεδονία (Αρχείο)

Λένα Σαββίδου
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου